Bài viết được xem nhiều

Giới thiệu

Chức năng Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TT TTQH

CHỨC NĂNG

          1. Trung tâm Thông tin Quy hoạch có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công bố công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về quy hoạch xây dựng, các đồ án quy hoạch được phê duyệt.

3. Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy định về kiến trúc cảnh quan và các quy định khác có liên quan.

4. Thực hiện các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đầu tư, lập quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình.

6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các quận – huyện.

7. Nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

8. Tổ chức các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chuyên môn và quản lý ngành cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của Thành phố.

9.  Xây dựng hệ thống các văn bản để quản lý các mặt hoạt động của Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

NHIỆM VỤ

          1.  Về thông tin lưu trữ:

a) Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích thông tin liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

b) Thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt bao gồm: quy hoạch chung xây dựng thành phố, quy hoạch chung xây dựng các quận huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và dự án xây dựng các công trình trọng điểm theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

c) Thực hiện cắm mốc quy hoạch xây dựng  đối với các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

d) Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

e) Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các chương trình nghe, nhìn về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

f) Hướng dẫn, cung cấp các văn bản liên quan tới các quy định về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và bản đồ:

a) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm: Quản lý và vận hành Trang Web; tham gia quản lý và triển khai các dự án về công nghệ thông tin, ứng dụng GIS, mua sắm các thiết bị phần cứng của Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Trung tâm Thông tin quy hoạch.

b) Thực hiện dịch vu tư vấn và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS)  cho các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

c) Thực hiện dịch vụ tư vấn lập dự án, thiết kế, đào tạo chuyển giao công nghệ thông tin, công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) ứng dụng cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

d) Thực hiện các dịch vụ về số hóa, biên tập, in ấn bản đồ quy hoạch, bản vẽ quy hoạch.

3. Về hoạt động dịch vụ:

a) Thực hiện tư vấn về thông tin quy hoạch: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo yêu cầu.

b) Thực hiện tư vấn lập dự án và thiết kế quy hoạch đô thị, gồm: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và các dự án đầu tư xây dựng; thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và công nghiệp.

c) Thực hiện tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp.

d) Giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm kêu gọi đầu tư của Thành phố.

e) Thực hiện các dịch vụ triển lãm về quy hoạch xây dựng, gồm: tổ chức các triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị theo yêu cầu;

f) Thực hiện các dịch vụ quảng cáo về quy hoạch xây dựng.

4. Các hoạt động khác:

a) Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có chức năng để tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và quản lý đô thị.

b) Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

c) Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

d) Phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc thi thiết kế kiến trúc.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM