Bài viết được xem nhiều

Giới thiệu

Bộ máy tổ chức

Tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin Quy hoạch

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Trung tâm có 01 Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Quy hoạch có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

-  Phòng Thông tin Triển lãm Quy hoạch Xây dựng

-  Phòng Công nghệ thông tin – Bản đồ

-  Phòng Tư vấn Quy hoạch – Kiến trúc

          -   Phòng Hành chính – Tổng hợp

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM