Bài viết được xem nhiều

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

2- Đào tạo và chuyển giao công nghệ:

  • Thực hiện dịch vụ tư vấn và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) cho các quận - huyện và các tổ chức cá nhân có yêu cầu.
  • Tư vấn lập dự án, thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ thông tin (GIS) ứng dụng cho công tác quản lý đô thị.
  • Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có chức năng để tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và quản lý đô thị.
  • Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.
Đang cập nhật.
 

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM