• Theo cơ quan ban hành
  • Theo loại văn bản
  • Năm ban hành
Văn bản pháp quy

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhan dan TP.HCM

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024

Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

1 2 3 4 5  ...  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM