video clip

Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-02-2022
Lượt xem: 2631

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

UBND Thành phố Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND.
Thực hiện quy định của Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019 và hướng dẫn lập Quy chế quản lý kiến trúc tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, trong thời gian qua, Sở Quy họach-Kiến trúc đã khẩn trương triển khai công tác Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị để thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã hết hiệu lực thi hành từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2021. Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đã được lấy góp ý rộng rãi của giới chuyên gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo Luật định.
Căn cứ nội dung kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp,  Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã trình dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021. Theo đó, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 và thay thế các Quyết định không còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân Thành phố, bao gồm: Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014; Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009; Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007; Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009; Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 28/6/2013; Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018.
Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh gồm 04 Chương với 17 Điều và 19 Phụ lục, trong đó quy định chi tiết về yêu cầu quản lý kiến trúc, không gian cảnh quan tại các khu vực đặc thù cũng như công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc tổ chức thực hiện quy chế đối với những công trình đã có quy định chi tiết trong Quy chế này sẽ do Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện và cơ quan có thẩm quyền căn cứ Quy chế và các quy định hiện hành có liên quan để cấp phép xây dựng theo thẩm quyền. Đối với những công trình và dự án đầu tư xây dựng có đề xuất khác với Quy chế này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ xem xét, đánh giá tính hợp lý, phù hợp thực tiễn địa phương, đề nghị Hội đồng tư vấn Kiến trúc có ý kiến làm cơ sở xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.
Xem Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM tại đây 20220216030142538.pdf

 

TT.TTQH

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM